skip to Main Content

Družbena odgovornost

V podjetju LIBELA ELSI se zavedamo, da za uspešno poslovanje ni dovolj le maksimiranje prodaje in ustvarjanje dobička, temveč je pomembno, da kot organizacija upoštevamo svojo odgovornost do družbe in okolja. Zato pri vsakodnevnem delovanju pozornost posvečamo štirim ključnim dejavnikom: odnos do zaposlenih, okolja, širše in ožje skupnosti ter kupcev in dobaviteljev.

Krog družbene odgovornosti

Zaposleni

V podjetju LIBELA ELSI je zaposlenih 70 ljudi, med katerimi ima četrtina univerzitetno oz. visokošolsko izobrazbo tehnične smeri. Visoka strokovnost kadra, njegova predanost ter želja po znanju in napredku zagotavlja stalen razvoj in kvaliteto tehnološko sodobnih sistemov.

Zaposleni, ki so hkrati tudi stoodstotni lastniki podjetja, delujejo kot dobro usklajen tim, v katerem vlada pozitivna klima in medsebojno sodelovanje. V podjetju se za dobro počutje zaposlenih skrbi z različnimi ukrepi in dejavnostmi:

  • zagotavljanje prijetnega in primernega delovnega okolja za slehernega zaposlenega
  • skrb za dober pretok informacij in dvosmerno komunikacijo
  • spodbujanje ustvarjalnosti in osebnega intelektualnega razvoja
  • organiziranje izletov in športnih dejavnosti (pikniki, popoldanske aktivnosti, večdnevni izleti)

Okolje

LIBELA ELSI se pri svojem delovanju zaveda pomena zmanjševanja vplivov na okolje in pri tem razmišlja trajnostno. Pri opravljanju svoje dejavnosti minimalno posega v okolje in prispeva k varovanju naravnega okolja. Pri tem upošteva, da na okolje vpliva ne le preko proizvodnje, temveč tudi zaposlenih in ostalih deležnikov. Zato izvaja različne dejavnosti, kot so:

  • aktivno zmanjšuje porabo virov (voda, energenti, embalaža ipd.)
  • minimalizira izpust emisij v okolje (uporaba okolju prijaznejših energentov, optimizacija logistike, obnavljanje voznega parka)
  • zmanjšuje količino odpadkov
  • ustrezno ločuje odpadke
  • namešča vire hrupa na takšen način, da ne vpliva na okoliške prebivalce

Podjetje se zaveda, da je za doseganje dejavnosti potrebno sodelovanje vseh zaposlenih, zato aktivno skrbi za ozaveščanje slehernega udeleženca.

Skupnost

LIBELA ELSI je aktiven član skupnosti, s tem ko prispeva k izboljševanju svojega ožjega okolja – skrb za urejeno okolico, minimalno poseganje v življenja okoliških prebivalcev, zagotavljanje stabilnega poslovanja. K širši skupnosti pa prispeva predvsem z raznimi donacijami in sponzorstvi. Od leta 2019 je podjetje uradni tehtalec Judo zveze Slovenije za obdobje šestih let in v tem času zagotavlja zvezi tehtalno opremo in jo tudi primerno vzdržuje.

Judo Zveza Slovenije

Trg

Podjetje se zaveda, da je pri svojem poslovanju odgovorno tudi do svojih kupcev in dobaviteljev. Strankam – partnerjem podjetje svetuje in predlaga rešitve, pri tem pa se drži načela, da ne obljublja ničesar, kar ni sposobno uresničiti, hkrati pa si prizadeva, da na koncu stranke dobijo malo več od dogovorjenega. Povezava s tujimi partnerji zaokrožuje ponudbo, lastna servisna mreža pa strankam zagotavlja varnost, saj je podpora hitra, kvalitetna in usmerjena v takojšnje reševanje problemov.

Back To Top