skip to Main Content

O laboratoriju

Libela Elsi d.o.o., Laboratorij mase (LM) je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-029 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C), za katerega je SA podpisnica EA MLA sporazuma.

LM izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja z »MIRS ID 381«, kjer je 381 trimestna identifikacijska številka imenovane osebe, določena z odločbo o imenovanju.

Slovenska Akreditacija
Urad za meroslovje

LM deluje samostojno v okviru pravne osebe LIBELA ELSI. Ima ustrezno izobražen in osveščen kader, opremo in enolično predpisane postopke.
Kontrolni organ oz. njegovo osebje upoštevajo načela neodvisnosti in nepristranosti.

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

To so merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih:

 • varovanje zdravja ljudi in živali;
 • varstvo okolja in splošne tehnične varnosti;
 • prometa blaga in storitev;
 • postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi.

Za tehtnice, ki morajo biti overjene, so področja podrobneje opredeljena v Pravilniku o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice Ur. list RS 25/2016 (poglej Koristne informacije).

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Več informacij o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Področje dela LM

Področje dela LM je ugotavljanje skladnosti ter redne in izredne overitve meril mase – tehtnic za:

 • Neavtomatske tehtnice razreda točnosti Laboratorij Razred III in Laboratorij Razred IIII vseh nosilnosti in razreda točnosti Laboratorij Razred II do 52 kg
 • Avtomatske tehtnice vseh nosilnosti:
  • avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice za polnjenje embalaže
  • avtomatske tehtnice za posamično tehtanje, kot so:
   • avtomatska kontrolna tehtnica,
   • avtomatska sortirna tehtnica,
   • avtomatska etiketirna tehtnica.
  • avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (redna in izredna overitev)
 • Tehtnice za gradbene namene (redna in izredna overitev)
Back To Top