skip to Main Content

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja laboratorija mase - kontrolnega organa:

1. Delovni čas: vsak delavnik od 6:30 do 14:30 ure, lahko tudi izven delovnega časa po dogovoru z naročnikom.

2. Opravljanje dejavnosti v svojih prostorih in pri naročniku oz. v skladu z zakonodajo.

3. Strokovno izvajanje kontrole v skladu z veljavno zakonodajo oz. s pripadajočim pravilnikom in/ali standardom.

4. Laboratorij mase je kontrolni organ tipa C po standardu SIST EN ISO/IEC 17020, kar pomeni, da s primerno organizacijo in dokumentiranimi postopki zagotavlja primerno ločitev obveznosti kontrolne storitve od drugih dejavnosti v podjetju Libela Elsi.

5. Cene storitev se obračunavajo po trenutno veljavnem ceniku storitev na dan podpisa pogodbe. Cenik storitev je na vpogled na sedežu Laboratorija mase. Cena storitev za konkretno povpraševanje je določena v medsebojni pogodbi ali v sprejeti ponudbi s strani naročnika storitve.

6. Naročilo se lahko odda osebno, telefonsko, po elektronski pošti, faksu, …

7. Kontrolni organ ne nosi nobene odgovornosti za primere, ko so zaščitne ali overitvene oznake poškodovane po krivdi uporabnika.

8. Naročnik je dolžan zagotoviti možnost izvedbe overitve pred iztekom veljavnosti overitvenih oznak.

9. Kontrolni organ ne nosi nobene odgovornosti za morebitne sankcije po poteku veljavnosti overitve po krivdi naročnika.

10. Naročnik mora zagotoviti dostop do meril, na katerih se bo izvajala overitev.

11. Pritožba/priziv mora biti podana pisno ali v elektronski obliki ali osebno na sedežu kontrolnega organa.

12. Kontrolni organ pritožbe/prizive rešuje v najkrajšem možnem času.

13. Za eventuelne spore je pristojno okrajno sodišče v Celju.

14. Za namen kontrole in overitve tehtnic o tem predhodno obvestimo Urad Republike Slovenije za meroslovje (posredujemo podatke o lokaciji in tehtnici).

Back To Top